Bookmark and Share     Sitemap
Brovst Antenneforening

Vedtægter for Brovst Antenneforening

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Foreningens navn er Brovst Antenneforening

§ 2.

Foreningens interesseområde er Brovst kommune.

§ 3.

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på:

a) modtagning og distribution af danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler til de tilsluttede medlemmer,

b) udbud af kapacitet til brug for datatransmission,

c) udbud af serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg.

Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
Foreningen skal virke i det under §2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder.

§ 4.

Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning.
Såfremt der i en samlet ejendom skal forsynes flere lejligheder, forretninger eller husstande, således, at der efter dansk lov er krav om flere licensbetalinger, skal der for hver enhed foretages særskilt installation, ligesom der for hver enhed skal betales særskilt tilslutningsafgift og kontingent.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.


GENERALFORSAMLING

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


§ 5 a.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned, og indvarsles ved meddelelse i en lokal ugeavis senest en uge før. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende syv punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Eventuelle forslag.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5 b.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra 25 (femogtyve) pct. af medlemmerne eller mindst 20 (tyve) medlemmer senest 14 (fjorten) dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 6.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et - andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.


LEDELSE - TEGNING – HÆFTELSE

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis 3 eller 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften. Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet er underrettet om, hvem der til enhver tid er formand for foreningen.

Der kan ydes honorar til bestyrelsen.


§ 7 a.

Foreningen forpligtes ved underskrift af fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 7 b.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


REGNSKAB OG ØKONOMI

§ 8.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.


RESTANCER

§ 9.

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder gentilkobling af anlægget.

§ 10.

Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

§ 10 a.

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af antenneforeningen, såfremt han ønsker det og indbetaler det til enhver tid gældende medlemsgebyr.
Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtelser. Han kan dog kun overtage medlemskabet, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller betaler den på overtagelsestidspunktet gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget. Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

 

§ 10 b.

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at der forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.


§ 10 c.

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter er bestyrelsen berettiget til straks at afbryde forbindelsen.

§ 10 d.

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab ved skade er under alle omstændigheder udelukket.
Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.
Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.


VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK EFTERSYN

§ 11.

Bestyrelsen vælger en tilsynsførende blandt dens medlemmer, der skal forestå vedligeholdelsen. Den tilsynsførende er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget. Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugere over anlæggets funktion. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligeholdelse sker som aftalt. Der kan ydes honorar til den tilsynsførende.


ÆNDRINGER OG UDVIDELSER

§ 12.

Bestyrelsen kan beslutte og igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kort sigt er rentabel.
Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af anlægget med flere TV-stationer (programmer), selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændring eller ombygning af anlægget.
Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening samt etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.


ANLÆGSUDGIFT OG UDGIFTER TIL FORNYELSE

§ 13.

Tilslutningsafgift og andre afgifter udover det normale årlige medlemsbidrag skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens konto.
Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerrapporter med bilag til levering samtidig med, at målerrapporterne indsendes til Post- og Telegrafvæsenet.


VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR

§ 14.

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
§ 7 b om hæftelse kan kun ændres, når samtlige foreningens medlemmer stemmer herfor.


FORTOLKNING

§ 15.

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. april 1980 og senere ændret på ekstraordinære generalforsamlinger den 22. marts 1988, 10. april 2000 og 9. april 2002.

Brovst, den 9. april 2002.

Ole Søndergaard
dirigent

Bestyrelsen:
Knud Pedersen
Bjarne Bohøj
Lars Brøndum
Leif Christensen
Jørgen Lindgaard Christensen
Jørgen Larsen
Ib Nielsen