Bookmark and Share     Sitemap
Brovst Antenneforening

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2012

 

Kontingent

Kontingentets størrelse vedtages af generalforsamlingen for et år ad gangen (1/7-30/6).

Opkrævning af kontingent

Kontingentet forfalder til betaling i 2 ½-årlige rater - d. 1/1 og 1/7. Hvis betalingsdagen er en helligdag, lørdag eller søndag udskydes indbetalingsfristen til den følgende bankdag.

Tilslutning

I det år et nyt medlem tilsluttes, opkræves der forholdsmæssigt kontingent for det antal hele måneder, det nye medlem er tilsluttet. Kontingentet opkræves umiddelbart efter tilslutning.

Ejerboliger

Kontingentet opkræves hos den aktuelle ejer på forfaldstidspunktet. Eventuel refusion ved ejerskifte må klares køber og sælger imellem.

Lejeboliger - ejeren har betalt for tilslutningen

Ejeren af ejendommen hæfter for kontingentets betaling. Efter aftale kan kontingentet opkræves hos den aktuelle lejer på forfaldstidspunktet. Hvis en sådan aftale indgås, skal eventuel refusion ved lejerskift ske lejerne imellem.

Lejeboliger - lejeren har betalt for tilslutningen

Når en lejer fraflytter, tilbydes ejeren at overtage tilslutningen. Ønsker ejeren ikke at overtage, tilbydes den nye lejer at overtage tilslutningen. Eventuel refusion klares gammel og ny lejer imellem. Hvis ingen ønsker at overtage tilslutningen, lukkes den ved fraflytningen.

Rykkergebyr

Ved fremsendelse af rykkerbrev tillægges gebyr kr. 100. Betales kontingentet ikke efter fremsendelse af rykkerbrev afbrydes tilslutningen uden yderligere varsel.

Genåbning

Ved genåbning på grund af manglende betales restancen samt et gebyr på kr. 1.000.

Ved genåbning i forbindelse med indflytning og ejerskifte betales genåbningsgebyr på kr. 500.

Ved en tilslutning, hvor der ikke tidligere er betalt kontingent, opkræves der forholdsmæssigt kontingent for det antal hele måneder, det nye medlem er tilsluttet. Kontingentet opkræves umiddelbart efter åbning af installationen.

Pakkeskift

Pakkeskift kan ske skriftligt med 30 dages varsel til d. 1/1 og 1/7. Pakkeskift koster kr. 500.

Opsigelse af medlemskab

Opsigelse skal ske skriftligt med 30 dages varsel til d. 1/1 og 1/7. 

Alle beløb er inkl. moms.